Det här kan väl ändå inte vara meningen!

Debatt Ska en hel näring och en hel landsända utmanövreras? skriver Linda Nilsson och Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare, i dagens inlägg, där de pekar på att den nya dieselskatten ensidigt drabbar tre bolag i norr.

I den nu släppta vårbudgeten ligger ett förslag till ändrad skatt för diesel i gruvnäringen. En förändring som enbart berör gruvnäringen och då i huvudsak tre bolag i norra Sverige.

Sverige, Europas viktigaste gruvnation, har lång historik. Redan under 1200-talet började de första gruvorna i Bergslagen att utvecklas. Mycket av den välfärd vi i dag ser i landet kan hänföras till de intäkter gruvnäringen står för. Hela norra delen av vårt land och dess utveckling kan kopplas till industrialiseringen och utvecklingen av våra mineralområden.

Tydligast ser vi det genom att i dag kommer mer än 65 procent av all Sveriges råvaruexport från norra delen av vårt land.

Norrbottens Handelskammare med våra 300 medlemsföretag jobbar målinriktat med att tillsammans skapa de bästa förutsättningar för våra medlemsföretag att lyckas på en global konkurrensutsatt marknad.

Långsiktiga strategiska beslut, klimatsmart och utveckling med senast kända teknik har alltid varit utgångspunkter då bolagen förfinat sina erbjudanden och sina produkter.

Att se en grön klimatomställning är en självklarhet som många gånger gett konkurrensfördelar när bolagen för sina kunder visar hur man ser och planerar inför en hållbar framtid.

Samtliga Sveriges regioner, har genom länsstyrelserna, fått i uppdrag att utveckla regionala strategier för framtidens bränsleinfrastruktur, framtidens energinyttjande. I det uppdraget har Norrbottens Handelskammare djupintervjuat de större medlemsföretagen för att få deras syn på hur de bidrar till en grön omställning.

Det är tydligt på vilket allvar samtliga bolag tar frågan och med vilket fokus och målinriktning de arbetar. Samtidigt ser bolagen att framtiden kommer att kräva fler, inte färre transporter.

Flera av dessa bolag har tagit position och går nu i bräschen för en grön omställning i transportsektorn. Som första bolag i Sverige introducerar Polarbröd med bolaget Polfärskt lätta el-drivna lastbilar för leveranser i tätorter. Det är ett tydligt ställningstagande där de visar på framtida klimatsmarta lösningar som lever upp till regeringens målsättning om fossilfria transporter. Bolaget visar redan nu hur man kan leva upp till FN:s klimatmål så väl som Sveriges målsättning att 2045 inte ha några fossilutsläpp i transporter.

Scania Ferruform, SSAB och LKAB som tillsammans utvecklar nyttjandet av stålpendeln kan nu erbjuda frakt av kylda livsmedel så utrymmet i transportsystemet nyttjas maximalt.

Lindbäcks och Stenvalls går samman för att fylla fraktvolymer när transporter går söderut med husmoduler och sågade trävaror.

På samma sätt ser vi hur våra gruvföretag tillsammans med sina underleverantörer utvecklar framtidens tunga fordon för att klimatsmart frakta malm. Utmaningen för dessa transporter ser i dagsläget annorlunda ut än för övriga tunga transporter. En el-infratruktur finns inte tillgänglig och lösningen för ett fossilfritt transportsystem för de tunga lasterna behöver utvecklas ytterligare då årstidsväxlingar och temperaturer är en tydlig utmaning. Här behövs alla tillgängliga resurser för att målinriktat kunna föra dessa utmaningar framåt.

Då blir en pålaga på dieselskatten som enbart drabbar gruvnäringen i norra Sverige orättvis, oskälig och utan miljöeffekt då resurser för utvecklingsarbetet kraftigt försämras. Syftet att driva på utveckling mot en fossilfri transportkedja blir helt utan effekt då resurser för denna utveckling fråntas bolagen.

Norrbottens Handelskammare ser tre gruvbolag som ensidigt drabbas då priset för diesel höjs med 30-40 procent.

Kaunis Iron tappar 25 miljoner, medel som direkt tas på resultatet,
Boliden beräknar att deras resultat påverkas negativt med 110 miljoner.
LKAB, som i huvudsak bryter under jord där dieselfordon inte är huvudalternativet, ser en direkt kostnadsökning på 30 miljoner. Utöver detta påverkas underleverantörsledet.
Att täcka denna kostnadsökning kan inte hämtas från kunder då bolagen själva inte sätter pris på den globala marknaden. Effekten slår i stället på den egna organisationen där utvecklingen mot framtidens klimatsmarta transportlösningar får ta sin del. 

Samtidigt kan vi konstatera att slopad reduktion av skatten inte påverkar vare sig skogsnäringen eller jordbruket.

Här ser vi ett förslag som enbart drabbar norra delen av landet. Hur ser vi att välfärden stärks och att regeringen arbetar målinriktat för att hela landet skall leva? Ser vi att Sverige går i bräschen som ett fossilfritt föregångsland i detta förslag.

Vi förstår regeringens ambitioner och ser det långsiktiga målet som positivt. Men att i ett slag, med väldigt kort framförhållning, på detta sätt helt ändra förutsättningar för bolagens utvecklingsarbete mot ett fossilfritt transportsystem i gruvnäringen är inte rätt väg att gå. Sveriges gruvnäring är redan i dag en förebild för andra länder, andra nationer, då det gäller utvecklingen av hållbart nyttjande av våra mineralresurser. Med liggande förslag kan effekten bli det helt motsatta om näringen tappar sin position på den globala marknaden.

Frågan blir tydlig:

-Skall en hel näring och en hel landsända utmanövreras?

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg, ordförande Norrbottens Handelskammares Logistikråd