Debatt

Tillsammans för norra Sveriges framtid

Luleå I år är Logistikdag Norr, extra viktig, skriver Linda Nilsson, Fredrik Kristiansson och Joakim Berg i ett gemensamt inlägg.

Allt började hösten 2012. Norrbottens Handelskammare såg ett behov av en gemensam mötesplats för våra transportintensiva medlemsföretag.

Dessa företag tog initiativet till att bilda en plattform där förståelse för varandras utmaningar skulle skapas; för att gemensamt arbeta för Norrbottens bästa; för att skapa ett forum där konstruktiva förslag skulle tas fram; för att skilja på frågor som är företagsspecifika och gemensamma, blev inriktningen för denna plattform.

Den 5 oktober 2012 hölls ett första möte på Kyrkogatan 13 i Luleå och Norrbottens Handelskammares Logistikråd var fött. Tillsammans i Logistikrådet arbetade vi vidare för att nå ut och kunna föra dialogen med fler företag, fler organisationer, fler politiker, beslutfattare samt akademi.

Tillsammans lyckades vi, Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier och Botniska Korridoren samla näringsliv, beslutsfattare, politiker, akademi till en naturlig mötesplats. Detta för att diskutera regionens utmaningar och möjligheter gällande logistik och infrastruktur. Logistikdag Norr utvecklades till vår viktigaste dag för infrastruktur i norra Sverige. Dagen blev ett årligt återkommande forum för alla med intresse för logistik och infrastruktur.

Att utveckla logistik och infrastruktur i dialog med näringslivet och politiken är en förutsättning för att prioriteringarna ska bli de rätta. Det gäller att i rätt tid komma in i processen så att näringslivets synpunkter har möjlighet att få gehör.

Eftersom infrastruktur i dag är anslagsfinansierat och ställs mot andra viktiga samhällsfunktioner som vård, omsorg, skola, försvar så krävs det väldigt mycket fakta för att politiken skall klara av att få fram tillräckligt med pengar till infrastruktur så att Sverige AB kan fortsätta att vara ett konkurrenskraftigt land i Europa och världen.

I mångt och mycket delar vi i norra Sverige utmaningar och möjligheter med Norge och Finland. Tillsammans utgör vi en starkare kraft, när vi samlar oss, agerar gemensamt mot nationella beslutsfattare såväl som beslutsfattare i EU.

I år är Logistikdag Norr extra viktig. Den Nationella Infrastrukturplanen lägger grunden till ett starkt näringsliv. Det är nu vi skall ge de bästa förutsättningarna för näringslivet i norr att fortsätta leverera intäkter till Sverige.

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Fredrik Kristiansson, chef Sveriges Byggindustrier Luleå

Joakim Berg, projektledare Botniska Korridoren