Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten

Boden Norconsult har fått i uppdrag av Svenska Kraftnät att projektera en ny elledning mellan Letsi och Svartbyn i Boden, och det på kort tid.

Den över 110 km långa kraftledningen på 400 kilovolt ska projekteras med forcerad tidplan, för att kunna förse det nya stålverket H2 Green Steel med elkraft.

Norconsult kommer att genomföra arbetsmoment parallellt, som i vanliga fall sker efter varandra. I dag finns inga utredningskorridorer utan det ska också ingå i leveransen.

- För ändamålet har Norconsult utvecklat ett eget verktyg och arbetssätt som i en geografisk informationssystem-miljö (GIS) visualiserar och kvantifierar alla tänkbara ruttalternativ, säger Johan Jalvemo, ledare för Kraftsystem på Norconsult.

Med det vill man förkorta ledtiderna och säkerställa att rätt rutt väljs utifrån både kostnad och hållbarhet.

Just nu pågår förprojektering till augusti 2023 när detaljprojekteringen påbörjas. Leverans av detaljprojektering beräknas till 2026 och entreprenaden genomförs 2026-2028.