Debatt

Låt företagen göra mer för klimatet

Debatt Vi måste säkra de enorma investeringar som planeras i Norrland. För det krävs att myndigheter agerar snabbt och serviceinriktat, skriver Hans Andersson och andra företrädare för Svenskt Näringsliv.  

Sverige ska ha ambitiösa nationella klimatmål. Det är rätt med tanke på våra goda förutsättningar för klimatomställning. En nästan helt koldioxidfri elproduktion, hög kunskapsnivå, effektiva industriprocesser, viktiga råvaror och en bred uppslutning bakom omställningsmålen både inom politik och näringsliv är viktiga fördelar i vårt arbete för att nå klimatmålen.

Men det räcker inte med goda förutsättningar och höga ambitioner. Det krävs också politisk vilja och förmåga att ta svåra beslut. Man måste se den potential som finns i norra Sverige när det gäller att göra ett globalt avtryck i klimatomställningen.

Svenskt Näringsliv har presenterat beräkningar som visar hur Sverige tack vare innovativa företag redan spelar en betydande roll i klimatarbetet.

Svensk export genererade 2018 klimatnytta motsvarande 26 miljoner ton koldioxid genom att tränga undan smutsigare produktion i andra delar av världen. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. Enligt samma beräkningar skulle denna positiva undanträngningseffekt kunna öka till 65 miljoner ton fram till 2040.

Vi har alltså stora möjligheter att gå före i klimatarbetet. Men för att möjligheterna ska bli verklighet måste de företag som vill satsa på utveckling i norra Sverige ha rimliga förutsättningar.

För att säkra de enorma investeringar som planeras i Norrland, vilka kommer att vara en nyckelfaktor i den gröna omställningen, behöver myndigheter agera snabbt och serviceinriktat. Dessa investeringar kommer att ge en mångfalt större positiv klimatpåverkan än bara omställd svensk produktion, då svensk innovationskraft kan exporteras över världen. Vi vill se fler sådana projekt.

Politiken måste nu hantera flera viktiga utmaningar för att underlätta investeringarna

1. Först och främst handlar det om bristerna i elsystemet. Idag finns ett överskott här i norr, men hela Sverige ska leva. Enbart ökad överföringskapacitet från norr till söder kommer inte att lösa problemen. Det behövs mer planerbar elproduktion i söder.

2. De verksamheter som nu växer fram är beroende av god tillgång på kompetens. Redan idag är kompetensförsörjningen problematisk för många företag. Det riskerar att bromsa arbetet med klimatomställningen.

3. De långa tiderna för tillståndshantering är orimliga. Även om elen finns här finns den inte alltid på rätt ställe, brister i elnäten riskerar att stanna upp hela utvecklingen. Om vi ska kunna konkurrera om nya investeringar kan det inte ta ett decennium att få ett nödvändigt miljötillstånd.

Sverige har goda förutsättningar för klimatomställningen. Men det finns flera problem som måste lösas. Nu är det dags att visa politisk handlingskraft.

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv

 

Annons