Debatt
Debatt

Nya skatter och avgifter ett hot mot företag i norr

Luleå De nya skatter och avgifter på transporter som har eller är på väg att beslutas, kan försämra ett företags resultat med 90 procent. Det skriver representanter för Norrbottens elva största företag i ett debattinlägg.

Norrbottens Logistikråd, en intressegrupp bestående av Norrbottens 11 största bolag med stora transportbehov där huvuddelen inte sitter på egen transportkapacitet, hade årets första träff på Billerud Korsnäs i Karlsborgsverken. Till mötet hade samtliga riksdagsledamöter från Norrbotten bjudits in samt kommunalråden från länets 14 kommuner. Inbjudan föranleddes av en rapport som del rapporterades, rapporten har sett på hur en samlad effekt av de olika pålagorna, beslutade och under diskussion, kommer sammantagna att påverka företagen.

Vid mötet var samtliga eniga om att de pålagor som diskuteras eller har genomförts avseende farledsavgifter, banavgifter, ökad bränsleskatt, väg slitageavgifter är avgifter som ökar i förhållande till avståndet till marknaden. Representanterna för Norrbottens logistikråd tydliggjorde att de ser positivt på ansvarstagandet för klimat och miljö och lyfte själva upp hur flera av bolagen arbetar med att nyttja de mest miljövänliga bränslen och fordon som i dag finns på marknaden. Dock var man tydlig med att ökade skatter måste utformas utifrån en lika fördelningsprincip så att företag med längst avstånd till marknaden inte ensamt får bära den tyngsta ekonomiska bördan. Då majoriteten av företagen i logistikrådet finns på en global marknad fanns även en samsyn i att det är omöjligt att ta ökade kostnader från kunden, då det är den globala konkurrensen som sätter prisnivån. Konsekvensen av detta blir att kostnadsökningen många gånger måste tas på sista raden i resultaträkningen.

Om samtliga pålagor genomförs, vilket flera av de deltagande politikerna hävdade, kunde delrapporten exemplifiera hur upp till 90 % av ett årsresultat skulle bli uppätet.

Då flera av företagen har produktionsanläggningar på flera orter i eller utanför landet beskrevs hur stigande transportkostnader påverkade det geografiska området till dess att kostnaden inte var möjlig att ta, därefter blir det konkurrenter eller andra egna produktionsanläggningar som kommer att leverera. En av våra hus producenter, med flera anläggningar i landet, visade hur man i dag har Södertälje som det geografiska avståndet där produktion i Norrbotten hävdar sig mot produktionen i södra Sverige. Vid ett införande av vägslitageavgift, som nu diskuteras, kommer den geografiska gränsen att flyttas till Gävle och därmed försvinner huvuddelen av marknaden för produktionsenheten i Norrbotten.

Att förstå hur diskussioner kommer att gå i styrelserum för framtida investeringsbeslut diskuterades med våra politiker. Representanterna för Norrbottens logistikråd såg med all tydlighet hur de ändrade ekonomiska förutsättningarna negativt kommer att påverka investeringsviljan riktad mot Norrbotten. Här upplevdes inte samma förståelse från våra beslutsfattare, vilket oroade Logistikrådet.

Vid den efterföljande reflektionen framkom följande från Norrbottens Logistikråd och Norrbottens Handelskammare:

Vi ser ett behov av att årligen träffa våra riksdagsledamöter och övriga politiker för att i dialog öka deras kunskap kring de förutsättningar våra företag arbetar under.

Klimat och miljöfrågorna ligger högt på agendan hos företagen och man jobbar målinriktat att med senast kända teknik och har som målsättning att vara i fronten för klimatsmarta transporter. 

Företagen har också stor förståelse för att avgifter måste finnas på transporter, men ser att avgiftssystemet måste vara rättvist och ha som målsättning att hela landet skall ta ett gemensamt ansvar.

Den delrapport som presenterades under mötet kompletteras med en samhällsekonomisk analys samt jämförelser med företag belägna närmare marknaden.

Att ett långsiktigt arbete påbörjas där förståelsen ökar hos våra beslutsfattare för hur man med dagens inriktning på avgiftssystem för transporter missgynnar företag med längre avstånd till marknaden.

Att Norrbottens logistikråd ser en gemensam oro över att konsekvensen av dagens system kring transportpålagor långsiktigt kommer missgynna företag i norra Sverige.

Att vi ser ett fokus från beslutsfattarna kring avstånd, där Norrbottens Logistikråd ser att avstånden inte är problemet utan problemet ligger på drivmedel och utvecklingen mot mera miljövänliga drivmedel.

Införandet av transpondrar kan vara en väg att gå för att bättre ha en översikt över transporter inom landet.

Ett snabbare införande av BK4, inklusive ett öppnande mot den finska gränsen, skulle vara en åtgärd som mildrar effekterna av tilltänkta och beslutade pålagor.

Av 9 intervjuade företag ser vi i dagsläget en samlad effekt på ca 250 500 miljoner SEK i tillkommande kostnader, beroende på vilken nivå avgifterna hamnar på. Kostnader som minskar konkurrenskraften och negativt påverkar resultatet hos de enskilda företagen.

Fakta:

Norrbottens Logistikråd består av följande företag:

Billerud Korsnäs
Smurfit Kappa
SCA

Stenvalls
LKAB
SSAB
Älvsbyhus
Polarbröd
Gestamp
Lindbäcks
Scania Ferruform
Norrbottens Handelskammare

Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammare och ordförande i Norrbottens Logistikråd