Är billig olja bra eller dåligt?

Priset på olja har mer än halverats jämfört med för ett år sedan. Många, inte minst ryssar och norrmän hoppas att det ska vända uppåt igen. Men det kommer inte att ske på lång sikt, hävdade professor Marian Radetzki när han föreläste i Luleå veckan.

Marian Radetzki, professor i nationalekonomi vid LTU, har genom åren ofta framfört kontroversiella ståndpunkter när det gäller råvarutillgångar. Ofta har han varit ensam i debatten och ofta har han fått rätt.

Han har länge hävdat att oljetillgångarna inte kommer att ta slut. Ett påstående som många tyckt varit absurt. Nu har någonting hänt som ändrar förutsättningarna helt, och som fått oljepriset att falla från 110 dollar per fat till 45-50 dollar per fat. 

- Skifferproduktionen i USA är lönsam vid ett oljepris på 50 dollar per fat. Det finns ofantliga reserver i USA. Skifferoljan är ett väsentligt bidrag till resursbasen i USA. Den har förbättrat investeringarna, sysselsättningsutvecklingen, skatteintäkterna och bytesbalansen, sa Marian Radetzki när han talade i Vetenskapens hus i Luleå i veckan.

Utvinningen av skifferolja har inte bara förbättrat USA:s ekonomi, den har förändrat mycket: villkoren för de traditionella oljeproducenterna, Rysslands ekonomi, lönsamheten för kolkraften och kalkylerna för utvinning av olja och gas i Arktis.

Det är med blandade känslor jag lyssnar på Marian Radetzkis  triumfatoriska redogörelse för hur oljepriset kommer att förbli lågt, därför att oljetillgångarna med den nya tekniken inte kommer att minska, utan öka ju mer som produceras. Ju mer tekniken utvecklas minskar kostnaderna. Fler länder börjar bryta skifferolja. USA hyser endast 17 procent av de i dag kända tillgångarna av skifferolja.

När jag hör hur detta ändrar förutsättningarna för hela energimarknaden och för den geopolitiska maktbalansen, kommer den stora frågan: Är detta bra eller dåligt?

Industrin och transporterna, i synnerhet i länder som importerar energi, gynnas av lägre kostnader för energi och drivmedel, det bättrar förutsättningarna för ekonomisk utveckling.

Att Rysslands makt försvagas och att ett antal diktatorer i oljeproducerande länder förlorar inkomster och ett av sina bästa vapen är lätt vara glad över. Likaså att kolkraften blir mindre lönsam. 

Men samtidigt försvåras satsningarna på ny miljövänlig teknik på energiområdet, det blir inte lönsamt att ta fram förnybara energikällor om oljepriset fortsätter vara lågt.

Försöken att förbättra miljön och motverka klimatförändrigen försvåras. (De farhågorna viftar Marian Radetzki undan med att helt enkelt avfärda att det pågår en klimatförändring som beror på fossila bränslen.)

För vårt grannland Norges ekonomi är det dåligt. Den traditionella oljeutvinningen till havs går inte att rationalisera på samma sätt som den nya skifferoljeutvinningen. Många av de planerade satsningarna i Nordnorge kan komma att omprövas eller senareläggas. Så som redan skett i Alaska.

Å andra sidan kan miljövänner glädja sig åt om den planerade utvinningen av olja och gas i den känsliga arktiska naturen inte blir av.

Å första sidan innebär även skifferoljeutvinningen miljöproblem, isynnerhet som den nu sker i former som påminner om Vilda västern.

Som sagt, någonting stort händer, vad det får för sammanlagda konsekvenser är det ingen som vet.

 

Annons